RĂNG SỨ VÀ RĂNG THÁO LẮP

RĂNG SỨ KIM LOẠI:

– Loại I (sườn kim loại CrCo, sứ Design-Mỹ, BH 3 năm) :1.400.000đ/răng

-Loại II(sườn kim loại CrCo,sứ Ceramco3-Mỹ,BH2năm): 1.000.000đ/răng    

 – Sứ Titan (sườn kim loại Titan,sứ Design-Mỹ,BH 5 năm) 2.200.000 đ/răng

RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI (BH 7 NĂM):      

 –Sứ ZIRCONIA (sườn sứ làm bằng công nghệ CAP/CAM) 4.000.000 đ/răng

-Sứ ZOLID (sườn sứ làm bằng công nghệ CAP/CAM) 4.500.000

 -Sứ CERCON(sườn sứ làm bằng công nghệ CAP/CAM) 5.000.000 đ/răng

 -Mặt dán sứ LAMINATE (sườn sứ làm bằng công nghệ CAP/CAM) 6.500.000 đ/răng

THÁO LẮP HÀM KHUNG:  

– Mắc cài đơn 1.500.000 đ/cái      

 -Khung CrCo  : 2.000.000 đ/cái  

  -Khung Titan :2.500.000 đ/cái

RĂNG THÁO LẮP (TÍNH TIỀN TỐI THIỂU 3 RĂNG):

-Răng sứ:900.000 đ/răng

-Răng Composite :600.000 đ/răng

-Răng nhựa Mỹ : 500.000 đ/răng

-Răng Nhật :350.000 đ/răng


-Đệm hàm / Vá hàm :300.000 đ – 500.000 đ/hàm